» Satış Ortaklığı Sözleşmesi
Not : İlk 3 madde, Sözleşmesi tarafları hakkında bilgilerin bulunduğu maddelerdir...
4. Bu sözleşmenin amacı PRODER ile Satış Ortağı arasındaki ilişki, hak ve sorumlulukları düzenlemektir.
5. PRODER ile Satış Ortağı arasındaki bilgisayar programı alımı, satımı, kiralanması ve eğitiminin verilmesi gibi buna benzer yazılımla bağlantılı bütün unsurlar bu sözleşmenin kapsamındadır.
6. Satış Ortağı firma kendi eğitmen, danışman, pazarlamacı vb. personelini  oluşturarak PRODER satış ve pazarlama ağını genişletme hak ve sorumluluğuna sahiptir. Satış Ortağı oluşturduğu birimlerden tamamen kendisi sorumludur.
7. PRODER programların satış ve kiralama hakkını Satış Ortağı firmaya vermiştir ve PRODER aynı bölgede başka firmaya Satış Ortaklığı verme hakkına sahiptir.
8. Satış Ortağı firma, PRODER programlarını satma ve kiralama yetkisini sadece yetki verilen bölgede kullanma hakkına sahiptir.
9. Satış Ortağı firma PRODER ' e ait programlarda, marka, etiket ve sözleşmelerde değişiklik yapamaz.
10. Satış Ortağı firma PRODER ' e ait programların lisanssız çoğaltımını ve dağıtımını yapamaz.
11. 9. ve 10. maddelerin ihlali durumunda Satış Ortağı firma hakkında TCK ' nin ilgili madddeleri uyarınca cezai işlem uygulanır.
12. Satış Ortağı sattığı programların eğitim ve servisinden sorumludur. Son kullanıcının istek ve şikayetlerinin giderilmesi konusunda ise PRODER ile müşterek sorumludur.
13. PRODER ürünlerde, fiyatlarda vb. meydana gelen değişiklikleri Satış Ortağına bildirecektir. Bildiri yapıldıktan sonraki sorumluluk tamamen Satış Ortağına aittir.
14. PRODER programların tanıtımı için gerekli doküman ve araçları Satış Ortağına ulaştıracaktır. Satış Ortağı harici bir haracama yapıldığı taktirde ücreti PRODER ' den talep etme hakkı yoktur.
15. Satış Ortağı PRODER ' in belirlediği fiyatlar uymak zorundadır. PRODER adına karar alamaz, işlem yapamaz ve taahhütte bulunamaz.
16. Satış Ortağı satışını yaptığı programla ilgili evrakları PRODER ' e Lisans Kartını da son kullanıcıya ulaştırmak zorundadır.
17. Program ile ilgili materyaller, sözleşme PRODER ' e ulaştıktan ve ödeme yapıldıktan sonra  yetkili Satış Ortağına gönderilecektir. Aksi halde gönderilmeyecektir.
18. Ödemelerin gecikmesi durumunda sözleşme askıya alınır. PRODER ' in yazılı ihtarına rağmen yine ödeme yapılmamış ise sözleşme fesh edilir.
19. Aylık satış sözleşmelerini ve bu sözleşmelerin listesini PRODER ' e gönderen Satış Ortağı firma iskonto almaya hak kazanır.
20. İş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve 2 (iki) yıl geçerlidir. Sözleşme süresinin bitiminde tarafların isteği üzerine sözleşme 1 (bir) yıl daha uzatılmış sayılır. Sözleşme şartları aynen geçerli olur.
21. PRODER, Satış Ortağı ' nın sorumluluklarını yerine getirmediği ve sözleşme şartlarına uymadığını  tespit edildiği durumda sözleşmeyi askıya alabilir. Yazılı ikaza rağmen devamı durumunda ise sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeye yetkilidir.
22. Taraflar tebligat, web ve elektronik posta adreslerinin değişmesi durumunda en geç 3 (üç) gün içerisinde bildirmek zorundadır. Bildirilmediği taktirde sözleşmedeki adres yasal tebligat adresi olarak kabul edilir. Bildiri, haber ve tebligatın ulaşmadığına dair bir iddiada bulunulamaz.
23. Aşağıdaki Evraklar;
a. Ortaklık Şirketi: İmza Sirküleri, Onaylı Vergi Dairesi Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Teminat Seneti
b. Şahıs Şirketi: İmza Beyannamesi, Onaylı Vergi Dairesi Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Kayıtlı Olunan Odadan Alınmış Kayıt Sureti, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Teminat Seneti.
bu sözleşmenin ekidir. (Satış Noktasları için ise teminet senedine gerek yoktur.)
24. İş bu sözleşme  2 sayfa 24 madde, 23. maddede belirtilen evraklar ve ortaklık şartlarından ibarettir ve taraflar tarafından imzalanmıştır. İhtilaf halinde KONYA mahkemeleri yetkilidir.
« Geri